Všeobecné obchodní podmínky

platné od 21.11. 2019 obchodní společnosti ECOPOLYSTYREN, s. r. o. se sídlem Nad Šetelkou 481, Praha 8, 180 00

IČ: 08712441
DIČ: CZ08712441

se sídlem: Nad Šetelkou 481, Praha 8, 180 00
zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 323780

kontaktní údaje:
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: +420 603 552 637, +420 737 382 114
www.ecopolystyren.cz
ECOPOLYSTYREN, s. r. o. se sídlem Nad Šetelkou 481 Praha 8, 180 00

(sídlo společnosti)
ECOPOLYSTYREN, s. r. o., Areál šachty Příbram – Brod, hala č.7, parc. č. 168/25 k.ú. Brod u Příbramě 261 01 Příbram

(provozovna)
Všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb.
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností ECOPOLYSTYREN, s. r. o., se sídlem Nad Šetelkou 481, Praha 8, 180 00, 180 00 Praha 8, IČ: 08712441, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323780, jako prodávajícím a přebírající (dále jen „Prodávající“), a osobami, s nimiž Prodávající vstupuje do právních vztahů za účelem prodeje jím nabízeného nebo odebíraného zboží (dále jen „Kupující“).
1.2. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:
•    Insolvenční zákon znamená zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
•    Kupující má význam uvedený v odst. 1.1. těchto Obchodních podmínek;
•    Nabídka znamená závazný návrh na uzavření kupní smlouvy nebo objednávky ve smyslu ustanovení § 1731 a ustanovení § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku, učiněný Prodávajícím vůči Kupujícímu či Kupujícím vůči Prodávajícímu;
•    Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
•    Obchodní podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky;
•    Osobní údaje jsou jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a kontaktní spojení (např. adresa elektronické pošty, telefonní číslo). Osobní údaje neobsahují citlivé osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
•    Prodávající má význam uvedený v odst. 1.1. těchto Obchodních podmínek;
•    Smluvní strany znamená Prodávající a/nebo Kupující;
•    Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží znamená Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží uzavřenou ve Vídni dne 11. 4. 1980 a publikovanou pod č. 160/1991 Sb.;
•    Zákon o DPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
•    Zákon o ochraně osobních údajů znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
1.3. Tyto Obchodní podmínky se vykládají v souladu s následujícími pravidly:
•    Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.
•    Nadpisy v těchto Obchodních podmínkách mají pouze informativní charakter, slouží pro lepší přehlednost a orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.
1.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 Občanského zákoníku a smlouvy nebo objednávky budou mezi sebou uzavírat při své podnikatelské činnosti. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce Smluvními stranami považována i výměna emailových či jiných elektronických zpráv, a to takových, které neobsahují zaručený elektronický podpis.
1.5. Smluvní strany prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení těchto Obchodních podmínek byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle kupní smlouvy, ledaže je v těchto Obchodních podmínkách či kupní smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
2. Kupní smlouva
2.1. Objednávka učiněná Kupujícím vůči Prodávajícímu zejména prostřednictvím e-mailu, písemně, telefonicky nebo osobně v provozovně Prodávajícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy nebo objednávky (Nabídkou). Pokud kupující neurčí písemně osoby, které jsou oprávněny jménem kupujícího učinit objednávku, bere se za to, že učinit objednávku ve jménu kupujícho je oprávněn kterýkoliv zaměstnanec kupujícího.
2.2. Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň identifikaci Kupujícího (v případě právnické osoby - obchodní firma, sídlo, IČ; v přípravě fyzické osoby – jméno, příjmení, číslo OP, příp. obchodní firma, bydliště nebo sídlo, IČ nebo datum narození); přesné označení objednávaného zboží; množství objednávaného zboží. Nepřesnosti v označení objednávaného zboží jdou k tíži Kupujícího.
2.3. Kupní smlouva na základě objednávky Kupujícího je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem, kdy Kupujícímu dojde potvrzení objednávky od Prodávajícího. Za potvrzení objednávky, resp. přijetí Nabídky se považuje také předání zboží dle objednávky Kupujícího Kupujícímu či prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího či jiné osobě určené Kupujícím.
2.4. V případě Nabídky učiněné Prodávajícím je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy Prodávajícímu dojde přijetí Nabídky od Kupujícího.
2.5. Mlčení nebo nečinnost Smluvní strany, které je Nabídka určena, nejsou samy o sobě přijetím Nabídky. Odpověď Prodávajícího k Nabídce Kupujícího s dodatkem nebo odchylkou není přijetím Nabídky Kupujícího, ani když podstatně nemění podmínky Nabídky Kupujícího, ale novou Nabídkou ze strany Prodávajícího (§ 1740 Občanského zákoníku).
2.6. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek lze sjednat pouze písemně s podpisy obou Smluvních stran. Vylučuje se možnost odchýlit se od těchto Obchodních podmínek jinak než v písemné formě. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před obchodními podmínkami Kupujícího, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových ani jiných elektronických zpráv.
2.7. Ústní nebo písemná ujednání či přísliby Smluvních stran učiněné před uzavřením kupní smlouvy a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy nejsou pro Smluvní strany závazné, pokud nebyly zahrnuty do konečného znění kupní smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o kupní smlouvě či po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek Smluvních stran. Tím není dotčena možnost Smluvních stran změnit kupní smlouvu postupem dle odst. 2.8 těchto Obchodních podmínek.
2.8. Kupní smlouvu sjednanou v písemné formě lze měnit pouze na základě písemně uzavřené dohody Smluvních stran. Za písemnou formu se pro účely tohoto odstavce nepovažuje výměna e-mailových ani jiných elektronických zpráv.
2.9. Změní-li se po uzavření kupní smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Prodávajícího obtížnějším, zejména v případě zvýšení nákladů Prodávajícího na plnění, má Prodávající právo domáhat se vůči Kupujícímu obnovení jednání o kupní smlouvě, pokud Prodávající změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a ke změně došlo až po uzavření kupní smlouvy, anebo se Prodávajícímu stala známou až po uzavření kupní smlouvy. Prodávající je v takovém případě oprávněn odložit na přiměřenou dobu plnění, nejdéle však na 30 dnů. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době, nejdéle však do 30 dní ode dne výzvy Prodávajícího k obnovení jednání o kupní smlouvě, na změně kupní smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to bez ohledu na skutečnost, zda bylo podle kupní smlouvy již částečně plněno. Tím není dotčeno právo Prodávajícího dle ustanovení § 1766 Občanského zákoníku.
3. Kupní cena
3.1. Kupní cena zboží se určí dle dohody Smluvních stran.
3.2. Změní-li Smluvní strany dohodou kupní smlouvou tak, že bude dodán jiný druh a/nebo jiné než dohodnuté množství zboží, než bylo původně v kupní smlouvě ujednáno, aniž by byla dohodnuta kupní cena tohoto zboží, je Prodávající oprávněn za zboží dodané nad rámec původně sjednaného požadovat zaplacení kupní ceny dle svého uvážení.
3.3. Dohodnou-li se Smluvní strany, že zboží bude Kupujícímu dodáno se změnami oproti provedení či jakosti, než má zboží v nabídce Prodávajícího, aniž by byla dohodnuta kupní cena takového zboží, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
4. Dodací podmínky
4.1. Prodávající dodá Kupujícímu zboží v době dohodnuté v kupní smlouvě. Není-li doba dodání zboží v kupní smlouvě sjednána, určí ji Prodávající a na dotaz sdělí Kupujícímu. Dodržení doby dodání je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího.
4.2. Povinnost dodat zboží je Prodávajícím splněna tím, že zboží Kupujícímu předá nebo zboží připraví Kupujícímu k převzetí a umožní mu s ním nakládat, a to na provozovně Prodávajícího. Stejně tak splní Prodávající povinnost dodat zboží, pokud předá zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci, má-li být zboží odesláno Kupujícímu a naopak.
4.3. Přepravu může zajišťovat jak Prodávající, tak i Kupující. Záleží na dohodě obou zúčastněných stran. Za písemnou formu dohody bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4.4. V případě, že přepravu zajišťuje Prodávající, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu včas všechny relevantní informace nezbytné k přepravě zboží (včetně identifikace příjemce, místa nakládky, místa vykládky, doby, v níž může být zásilka převzata atd.). V případě, že tak Kupující neučiní, je Prodávající oprávněn o přiměřenou dobu prodloužit dobu dodání zboží. Pokud Prodávající bude nucen prodloužit dobu dodání zboží o více jak 30 dnů, je rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat náhradu jakýchkoli nákladů a škod, které mu v této souvislosti vzniknou. Totéž platí i pro případ, že dodané informace jsou neúplné či nepřesné. V případě zajištění přepravy Prodávajícím se kupní cena zboží zvyšuje o částku, kterou Prodávající účtuje za zajištění dopravy, pokud se obě zúčastněné strany nedohodnou jinak.
4.5. Pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak, jsou povoleny dílčí dodávky zboží. Kupující nemá v takovém případě právo na úhradu jakýchkoli nákladů spojených s dílčími dodávkami zboží. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4.6. Doba k dodání zboží se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou dodání zboží brání okolnosti na straně Prodávajícího, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a nejsou Prodávajícím zaviněny, zejména stávka, výluka, úřední opatření či zpoždění nebo výpadek zásobování od poddodavatele, resp. obecně vyšší moc. Trvají-li takové okolnosti déle než 30 dnů, nebo dojde-li k přerušení či zastavení podniku poddodavatelů Prodávajícího nebo k jiným dlouhodobým výjimečným okolnostem, které jsou mimo vůli Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
4.7. Není-li písemně Smluvními stranami sjednáno jinak, je Kupující povinen zboží, je-li bez vad, od Prodávajícího převzít, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu Prodávající umožní se zbožím nakládat. Kupující je povinen zboží odebrat v dohodnutém místě a v termínu, pokud tak neučiní, je Prodávající oprávněn zboží uskladnit na náklady Kupujícího. Prodávající je zároveň v takovém případě (porušení povinnosti odebrat zboží) oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny nepřevzatého zboží za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody v plné výši tím není dotčen. Trvá-li prodlení s převzetím zboží déle než 30 dnů, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4.8. Kupující nebo jím určená osoba má povinnost na žádost Prodávajícího převzetí zboží písemně potvrdit, přičemž Kupující tímto rovněž potvrzuje, že zboží je bez zjevných vad.
4.9. Prodávající je oprávněn se odchýlit u každého druhu dodávaného zboží o max. +/- 5% od požadovaného množství. Dodání zboží s touto odchylkou nemá vliv na kupní cenu, považuje se za řádně dodání zboží, a nezakládá tudíž žádné nároky Kupujícího z vad.
4.10. Dohodnou-li se Smluvní strany na změně kupní smlouvy tak, že bude dodán jiný druh a/nebo jiné množství zboží (s výjimkou dle předchozího odstavce), než bylo původně mezi Smluvními stranami sjednáno, aniž by byla dohodnuta nová doba dodání zboží či výslovně potvrzena původní doba dodání, je Prodávající oprávněn prodloužit původně určenou dobu dodání zboží o dobu, kterou určí, a na dotaz sdělí novou dodací dobu Kupujícímu.
4.11. Kupující nemá nárok na vrácení dosud nezaplaceného zboží či zpětný odkup zboží z nespotřebovaných zásob.
5. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
5.1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho úplného zaplacení Kupujícím.
5.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím, resp. Předáním zboží k přepravě pro Kupujícího prvnímu dopravci, pokud je přeprava zajištěna kupujícím. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době, ačkoliv mu s ním Prodávající umožnil nakládat, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.
6. Platební podmínky
6.1. Kupující je povinen za zboží zaplatit kupní cenu určenou v souladu s těmito Obchodními podmínkami s připočtením zákonných daní a způsobem sjednaným s Prodávajícím. Kupní cenu lze uhradit po dodání zboží na základě faktury vystavené Prodávajícím při nebo po dodání zboží Kupujícímu, resp. před dodáním v případě dodání zboží prostřednictvím dopravce.
6.2. Není-li dohodnuto jinak, je Kupující povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené Prodávajícím.
6.3. Kupní cena za zboží při bezhotovostní platbě je uhrazena připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího. Platba v hotovosti se považuje za provedenou v okamžiku, kdy Kupující obdrží potvrzení o přijaté platbě.
6.4. Faktura musí být Prodávajícím vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak se Zákonem o DPH, a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Faktura může být Prodávajícím vystavena v listinné nebo elektronické podobě. Přijetím těchto Obchodních podmínek Kupující souhlasí s možností, aby Prodávající vystavil fakturu (daňový doklad) v elektronické podobě ve smyslu § 26 odst. 3 Zákona o DPH. Zároveň se Kupující zavazuje na žádost Prodávajícího sdělit Prodávajícímu e-mailovou adresu, na kterou mu bude faktura v elektronické podobě Prodávajícím zaslána.
6.5. Pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody převyšující smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo Prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku smluvní pokuty určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
6.6. Pokud Kupující neuhradí Prodávajícímu do 5 (pěti) dnů po datu splatnosti jakýkoli peněžitý dluh vůči Prodávajícímu, zejména kupní cenu, je Prodávající oprávněn, vedle uplatnění dalších práv Prodávajícího dle těchto Obchodních podmínek, kupní smlouvy a/nebo právních předpisů může: 
•    pozastavit veškeré další dodávky zboží Kupujícímu dle uzavřených kupních smluv, a to až do skončení prodlení Kupujícího.  
•    odstoupit od jakékoli smlouvy uzavřené s Kupujícím.
6.7. Plní-li Kupující dle kupní smlouvy nebo dle splátkového kalendáře kupní cenu ve splátkách a nebude-li některá ze splátek uhrazena ve sjednané lhůtě splatnosti, stane se zbývající část kupní ceny splatnou dne následujícího po splatnosti nezaplacené splátky, a to automaticky, aniž by musel Prodávající právo na uhrazení celé kupní ceny u Kupujícího uplatnit.
6.8. Má-li Kupující vůči Prodávajícímu více peněžitých dluhů a Kupující při svém plnění výslovně neurčí, zejména uvedením variabilního symbolu dle faktury, na který dluh plní, započte se plnění Kupujícího na dluh určený Prodávajícím. Pokud je Kupující v okamžiku zaplacení v prodlení se splněním peněžitého dluhu vůči Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn započítat plnění Kupujícího na dluh dle svého určení bez ohledu na určení Kupujícího, na který dluh plní.
6.9. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto výslovně jinak, nemůže Kupující odepřít plnění kupní smlouvy do doby, kdy bude poskytnuto či zajištěno vzájemné plnění Prodávajícího, a to ani v případě, že na straně Prodávajícího nastanou okolnosti dle ustanovení § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
6.10. Kupující není oprávněn použít směnku ke splnění peněžitého dluhu z uzavřené kupní smlouvy. Tím však není dotčena možnost zajištění pohledávky Prodávajícího za Kupujícím z kupní smlouvy směnkou.
7. Odpovědnost za vady
7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že dodané zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vady.
7.2. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jedná-li se o skryté vady zboží, právo Kupujícího z vadného plnění zanikne, nebyla-li vada písemně oznámena Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejdéle však do do 5 (pěti) dnů poté, co ji mohl Kupující při dostatečné péči zjistit. Vady zboží je Kupující povinen oznámit vždy písemně. Pro účely tohoto odstavce bude za písemnou formu považována i výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
7.3. Pokud Kupující prokáže, že zboží v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího mělo podstatnou vadu, tedy takovou, která je podstatným porušením kupní smlouvy a znamená vadu dodaného zboží, která znemožňuje užívání zboží pro účel dohodnutý v kupní smlouvě, jinak pro účel obvyklý, je Kupující oprávněn požadovat odstranění této vady výměnou zboží, a to dle volby Prodávajícího. Neodstraní-li Prodávající takovou vadu zboží do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu byla vada Kupujícím vytknuta, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.
7.4. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, musel vědět. Odpovědnost Prodávajícího za vady dále nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil svůj závazek. Okamžik existence vady na zboží prokazuje na vlastní náklady Kupující. Odpovědnost za vady se nevztahuje na závady zboží způsobené dopravou, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací či nevhodným zacházením. Kupujícímu nenáleží právo na náhradu nákladů či škod vzniklých v důsledku či v souvislosti s vadami zboží, ledaže Kupující prokáže, že škoda byla způsobena Prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti.
7.5. Další práva a povinnosti Smluvních stran souvisejících s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit kupní smlouva nebo její dodatek.
8. Ostatní ujednání
8.1. Náklady na obaly a náklady balení jsou zahrnuty ve sjednané ceně v kupní smlouvě nebo objednávce. Vymíní-li si Kupující určité balení, je povinen je dodat Prodávajícímu v dostatečném předstihu, nebo za něj zaplatit Prodávajícímu cenu, kterou určí dle svého uvážení Prodávající s přihlédnutím k vlastním nákladům a s právem na připočtení přiměřeného zisku.
8.2. Smluvní strany respektujíc omezení ustanovení § 2898 Občanského zákoníku sjednávají, že Kupující je oprávněn domáhat se náhrady škody či jakýchkoli jiných nároků vzniklých z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní pouze do výše odpovídající kupní ceně zboží zakoupeného na základě příslušné kupní smlouvy.
8.3. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za vhodnost dodaného zboží pro účely, ke kterým má být Kupujícím použito. Je povinností Kupujícího ověřit si, zda objednané zboží splňuje parametry a požadavky, které jsou nutné pro účely, ke kterým má být zboží Kupujícím použito.
8.4. V případě, že bude zahájeno insolvenční řízení týkající se Kupujícího dle příslušných ustanovení Insolvenčního zákona a/nebo Kupující vstoupí do likvidace, je Kupující povinen tuto skutečnost Prodávajícímu bez zbytečného odkladu oznámit a Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud nastane jiná skutečnost vzbuzující důvodnou pochybnost o solventnosti Kupujícího, nebo pokud plnění ze strany Kupujícího je ohroženo jinými okolnostmi, které nastaly u Kupujícího a nebyly Prodávajícímu známy v době uzavření kupní smlouvy. Účinky odstoupení z jakéhokoli důvodu nastávají dnem doručení písemného odstoupení Prodávajícího Kupujícímu. Pro účely tohoto odstavce nebude za písemnou formu považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Odstoupí-li Prodávající od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci, je Kupující povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé náklady.
8.5. Odstupuje-li Smluvní strana od kupní smlouvy, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení od kupní smlouvy nastávají okamžikem, kdy je písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručeno druhé Smluvní straně. Za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
8.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o náhradě nákladu Smluvní strany, která od smlouvy odstoupila, či o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
8.7. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku proti pohledávce Prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, z jejího porušení či z dodání zboží na základě neplatné, nebo zrušené kupní smlouvy.
9. Řešení sporů
9.1. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vzniklé z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně, a to nejprve individuálně ve vzájemném vztahu.
9.2. Nepodaří-li se ani smírnou cestou dosáhnout řešení vzájemného sporu mezi Smluvními stranami, Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem jmenovaným Prodávajícím. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a je určena rozhodcem, řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.
9.3. Pokud by byla z jakéhokoliv důvodu rozhodčí doložka v případě sporu s mezinárodním prvkem shledána jako neplatná nebo neúčinná, Smluvní strany sjednávají pro tento případ, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, budou řešeny před obecným soudem Prodávajícího, jehož příslušnost se určuje dle ustanovení právního řádu České republiky (nejčastěji se jedná o Obvodní soud pro Prahu 9, případně Městský soud v Praze).
10. Ochrana osobních údajů
10.1. Kupující je povinen uvádět své údaje pravdivě, přesně a správně a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých údajů sdělených Prodávajícímu při uzavírání kupní smlouvy.
10.2. Ochrana Osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Zákonem o ochraně o osobních údajů.
10.3. Kupující poskytuje souhlas, aby jeho Osobní údaje v případě Kupujícího, který je fyzickou osobou, případně údaje o Kupujícím, který je právnickou osobou, včetně podrobností o jeho elektronickém kontaktu byly zpracovány a využívány Prodávajícím za účelem zkvalitnění péče o Kupujícího, realizace práv a povinností z kupní smlouvy, zasílání informací, obchodní korespondence a obchodních sdělení Kupujícímu.
10.4. Kupující, který je fyzickou osobou, výslovně souhlasí s tím, aby Prodávající pořizoval kopie jeho dokladu totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění kupní smlouvy.
10.5. Osobní údaje v případě Kupujícího, který je fyzickou osobou, případně údaje Kupujícího, který je právnickou osobou, budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to po dobu neurčitou.
10.6. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu. Kromě osoby pověřené zpracováním údajů a osob dopravujících zboží nebudou tyto údaje Prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
10.7. Tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu s Občanským zákoníkem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a v případě Kupujícího, který je fyzickou osobou i v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, je dobrovolný a Kupující je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním údajů musí být učiněno písemně. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
10.8. Kupující potvrzuje, že údaje, které o sobě poskytl Prodávajícímu, jsou pravdivé, přesné a správné, a že byl poučen o tom, že veškeré údaje jsou poskytovány dobrovolně.
10.9. Pokud Kupující písemně požádá Prodávajícího, má právo na poskytnutí informace o Osobních údajích o něm zpracovávaných. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady nutné na poskytnutí informace. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
10.10. Kupující je oprávněn požádat Prodávajícího o opravu, pokud zjistí, že Prodávajícím zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Prodávajícím vysvětlení, případě je oprávněn požadovat, aby Prodávající odstranil takový závadný stav.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Žádná Smluvní strana neponese odpovědnost z porušení kupní smlouvy, nebo z jiné odpovědnosti vůči straně druhé z důvodu jakéhokoli zdržení v plnění nebo neplnění jakéhokoli ze svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo objednávky, pokud je takové zdržení nebo neplnění způsobeno vyšší mocí, za níž se považuje živelná pohroma, válka, požár, přerušení dopravy, nehoda, teroristický útok, zákony a/nebo příkazy jakékoli vlády, státu, vládního úřadu, občanské nepokoje, stávka nebo jakákoli jiná překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění jejích povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době uzavření kupní smlouvy tuto překážku předvídala. Povinná strana je povinna oznámit ihned druhé straně povahu a rozsah takovéto události. Doba plnění daného závazku bude pak příslušným způsobem prodloužena.
11.2. Právní vztah založený mezi Smluvními stranami kupní smlouvou či objednávkou nebo z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, přičemž zároveň Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
11.3. Veškerá práva a pohledávky Prodávajícího za Kupujícím vyplývající z kupní smlouvy či objednávky, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Kupujícího v případě její neplatnosti, nicotnosti či zrušení se promlčují ve lhůtě 10 (deset) let ode dne, kdy právo mohlo být Prodávajícím uplatněno poprvé.
11.4. Pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy za fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
11.5. Kupující přebírá dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
11.6. Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy nebo objednávky nicotným a týká-li se důvod nicotnosti jen takové části kupní smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je nicotnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k uzavření kupní smlouvy došlo i bez nicotné části, pokud by Smluvní strany nicotnost rozpoznaly včas.
11.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení §§ 1757 odst. 2 a odst. 3, 1799, 1800, 1805 odst. 2, 1950, 1977-1979, 2002, 2003, 2119 odst. 1 Občanského zákoníku.
11.8. Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a výslovně přijímá veškerá jejich ustanovení.
11.9. Tyto Obchodní podmínky jsou činné a použijí se na všechny kupní smlouvy a objednávky uzavřené mezi Smluvními stranami od 21. listopadu 2019.